Aktualności/News
O mnie i hodowli/About us
O rasie Ragdoll/Ragdolls
Kocury/Males
Kotki/Females
Kocięta/Kittens
ABC Kupującego/ ABC Buyer
Kociaki w nowych domach/Kittens in a new home
Linki/Links
Kontakt/Contact
   
   

 

 

 

Aktualności/News

Dobre Wieści na Nowy Rok 2012

2011-12-30 11:38

Będzie zakaz handlu psami i kotami. Zakaz wchodzi w życie 1 stycznia

Od no­we­go roku han­del psami i ko­ta­mi poza re­je­stro­wa­ny­mi ho­dow­la­mi bę­dzie nie­le­gal­ny. Zwie­rząt do­mo­wych nie bę­dzie można sprze­da­wać na tar­go­wi­skach i na gieł­dach - 1 stycz­nia wcho­dzi w życie no­we­la usta­wy o ochro­nie zwie­rząt.

Zgod­nie z no­we­li­za­cją wy­kro­cze­niem bę­dzie za­rów­no sprze­da­wa­nie i ku­po­wa­nie zwie­rząt do­mo­wych na tar­go­wi­skach, tar­gach, gieł­dach, jak i pro­wa­dze­nie tar­go­wisk, na któ­rych han­dlu­je się zwie­rzę­ta­mi do­mo­wy­mi. Psami i ko­ta­mi bę­dzie można han­dlo­wać tylko w miej­scach ich chowu lub ho­dow­lach. Zwie­rzę­ta te bę­dzie można kupić także w schro­ni­skach. Ka­ta­rzy­na Śli­wa-Ło­bacz z fun­da­cji Mondo Cane dzia­ła­ją­cej na rzecz zwie­rząt oce­ni­ła, że prze­pis wpły­nie na ogra­ni­cze­nie pseu­do­ho­dow­li zwie­rząt do­mo­wych, m.​in. psów i kotów.

- Na gieł­dzie w Słom­czy­nie (woj. ma­zo­wiec­kie) jed­ne­go dnia w ba­gaż­ni­kach sa­mo­cho­dów sprze­da­wa­nych jest do ty­sią­ca zwie­rząt. Aby zo­ba­czyć, na jaką skalę dzia­ła­ją pseu­do­ho­dow­le, wy­star­czy wejść na al­le­gro, gdzie można zna­leźć ofer­ty: "pies ra­so­wy bez ro­do­wo­du". To pro­duk­cja zwie­rząt, które potem tra­fia­ją do schro­nisk. Le­gal­ne ho­dow­le płacą po­dat­ki, są re­je­stro­wa­ne w związ­kach ky­no­lo­gicz­nych i tylko one wy­da­ją tzw. ro­do­wo­dy - po­wie­dzia­ła.

Śli­wa-Ło­bacz do­da­ła, że or­ga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz zwie­rząt zwra­ca­ją się do za­rzą­dów tar­go­wisk, aby za­miesz­cza­ły ta­blicz­ki in­for­mu­ją­ce o za­ka­zie han­dlu zwie­rzę­ta­mi do­mo­wy­mi od 1 stycz­nia. - Ktoś, kto ma zwie­rzę­ta bez ro­do­wo­du, może je roz­dać - do­da­ła.

No­we­la usta­wy o ochro­nie zwie­rząt, która wcho­dzi w życie z nowym ro­kiem, wpro­wa­dza też zakaz trzy­ma­nia zwie­rząt na uwię­zi dłu­żej niż 12 go­dzin albo w spo­sób po­wo­du­ją­cy cier­pie­nie; dłu­gość uwię­zi nie bę­dzie mogła być krót­sza niż trzy metry. Zła­ma­nie za­ka­zu w tej kwe­stii bę­dzie wy­kro­cze­niem.

Prze­wod­ni­czą­cy Par­la­men­tar­ne­go Ze­spo­łu Przy­ja­ciół Zwie­rząt Paweł Suski (PO) przy­znał, że o ile dłu­gość łań­cuch można zmie­rzyć, to straż­ni­ko­wi miej­skie­mu trud­no bę­dzie okre­ślić, ile czasu zwie­rzę prze­by­wa na uwię­zi. - Prze­pis ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny. Cho­dzi o to, żeby wła­ści­ciel, który trak­tu­je w ten spo­sób zwie­rzę, wie­dział, że łamie prawo, że nie po­stę­pu­je do­brze - po­wie­dział.

Od no­we­go roku za znę­ca­nie się nad zwie­rzę­ciem sąd bę­dzie mógł wy­mie­rzyć karę do dwóch lat ogra­ni­cze­nia lub po­zba­wie­nia wol­no­ści (obec­nie jest to rok), a za znę­ca­nie się ze szcze­gól­nym okru­cień­stwem do trzech lat (obec­nie dwa lata). Osoba, która bę­dzie znę­ca­ła się nad zwie­rzę­ciem, bę­dzie mogła po­nad­to stra­cić prawo do jego po­sia­da­nia na okres od roku do 10 lat.

Gminy będą opra­co­wy­wa­ły co roku pro­gram opie­ki nad zwie­rzę­ta­mi bez­dom­ny­mi, obej­mu­ją­cy m.​in. za­pew­nie­nie im miej­sca w schro­ni­sku, se­zo­no­we do­kar­mia­nie, po­szu­ki­wa­nie dla nich wła­ści­cie­li, a także ste­ry­li­za­cję lub ka­stra­cję.

Za­ka­za­no także tzw. ko­pio­wa­nia, czyli przy­ci­na­nia psom ogo­nów i uszu dla celów es­te­tycz­nych. Po wej­ściu w życie prze­pi­sów my­śli­wi nie będą mogli od­strze­li­wać błą­ka­ją­cych się po la­sach psów i kotów.

No­we­li­za­cja usta­wy o ochro­nie zwie­rząt po­wsta­ła w ra­mach Par­la­men­tar­ne­go Ze­spo­łu Przy­ja­ciół Zwie­rząt, w pra­cach ze­spo­łu brały udział or­ga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz zwie­rząt.